sábado, agosto 25, 2007

Ciclo Combinado

Ante a eminente posta en marcha da central de ciclo combinado de ENDESA en As Pontes, o grupo ecoloxista Guerrilleiros das Fragas quere poñer de manifesto o perigo que pode supoñer esta central, debido á súa cercanía ó núcleo urbán será un foco de contaminación grave para a saúde pública. Cremos necesario pois esixir ós organismos competentes e á empresa o máximo rigor, polo que pedimos que se someta a totalidade da central a unha certificación ambiental tipo EMAS.

Queremos resaltar que o noso concello tivo a posibilidade de xulgar se o proxecto da central era axeitado para os ponteses e o noso entorno. O Decreto 2414/1961 establece a competencia do alcalde na concesión de licencias a actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas como e o caso desta central. O mesmo decreto establece para estas actividades a condición de establecerse a un mínimo de 2.000 m de calquera núcleo urbano, esta central ubica as instalacións a escasos 300 m do núcleo urbano de As Pontes, polo que non nos explicamos que motivos ocultos permitiron conceder a licenza.

Unha das circunstancias que condicionan en gran medida os efectos contaminantes da central é que está autorizada a operar con gasóleo, tendo en conta que se estima que o consumo de este combustible será de 62.860Kg/h, temos un consumo aproximado de 75m3/h. Supoñendo que o aporte de gasóleo á central efectuarase con camións cisterna de 40 m3 de capacidade e cun ritmo de traballo a gasóleo de 45 dias/ano teriamos un tráfico de camións de 46 ó día aportando este combustible. No proxecto de execución non se analiza o impacto que este trasiego de camións tería sobre o medio ni sobre a poboación. Se di o proxecto que operando con gas natural todo o ano, menos 45 días/ano con gasóleo cúmprese o Real Decreto 1073/2002, con emisións de NO2 de 176,41µg/m3 sendo o límite 200 µg/m3.Temos que supoñer pois que superando os 45 dias/ano operando con gasóleo non se cumpriría o Real Decreto. Cremos estrictamente necesario que se concreten e se limiten as horas de operación da central con gasóleo antes de conceder la licencia de operación.

Respecto ás emisións gaseosas aínda sendo este apartado moi completo no proxeto de execución, non permite valorar as emisións, nin a procedencia ou non de incorporar tecnoloxías de control e eliminación das mesmas. A presentación dos valores en termos relativos (concentracións, taxas de emisión) ou comparativos (gas vs. carbón) deixan de lado que taxas de emisión baixas poden supoñer valores de emisión absolutos elevados.

Para xustificar a posta en marcha desta central deféndese que o uso de gas natural como combustible supón unha redución das taxas de emisión de CO2 por unidade de producción fronte a outros combustibles fósiles. Isto é así se non se ten en conta a taxa de fugas do gas natural durante o proceso de extracción e o transporte ata a central, pois unha molécula de metano ( CH4 compoñente casi exclusivo do gas natural) ten o mesmo impacto sobre o efecto invernadoiro que 24 moléculas de CO2. A taxa de fugas foi estimada nun 1% do gas transportado o cal merma significativamente as ventaxas do gas natural.

En calquera caso, sen contar coa aportación do metano, as emisións de CO2 anuais desta central chegarán a 3 millóns de toneladas, presentar esto como unha contribución á loita conta o efecto invernadoiro é algo que raia co esperpento. O protocolo de Quioto non está a conquerir a redución de emisións de CO2 en España en gran medida debido a instalacións de centrais térmicas como a proxetada, xa que a produción de electricidade é un dos máximos responsables do aumento de emisións. España é o pais de Europa que maior grado de incumprimento acumula con respecto ó fixado no protocolo de Quioto xa que entre 1990 e 2000 incrementou as emisións de CO2 máis dun 34% cando se lle concedera un aumento máximo do 15% ata o 2010.

A escala local e rexional, os óxidos de nitróxeno (NOx) serán o principal contaminante atmosférico que emita a Central. Os NOx e o SO2 son os principais causantes das choivas ácidas reaccionando co vapor de auga na superficie das partículas de po e formando gotas microscópicas de ácido que ó reagruparse forman a choiva. Asimesmo os NOx teñen gran poder contaminante debido á súa forte absorción de radiación ultravioleta. O re v sultado da conxunción NOx, Hidrocarburos e luz solar, constitúe o chamado “smog” fotoquímico causante de problemas respiratorios e danos nos ollos, amén de corrosión nos materiais.

Entre as instalacións da central inclúense tanques de almacenamento de productos químicos tóxicos e perigosos como hipoclorito sódico, fosfato sódico, hidracina, alcalinizantes(aminas), Hidróxeno, gasóleo…é necesario pola seguridade da poboación e do medio, que se precisen as capacidades e condicións de almacenamento de todos estes productos e especialmente, das balsas onde se almacenarán as augas de lavado químico das caldeiras e turbinas de gas, para a recollida por un xestor autorizado.

Esta central térmica non é necesaria dende o punto de vista enerxético, nin dende o ámbito autonómico nin nacional. Hai que ter en conta que a comunidade autónoma de Galicia é excedentaria de enerxía exportando o 40 % da produción.

Non se considerou a proximidade da central de ciclo combinado á térmica de 1.400Mw tamén de ENDESA, sen especificar se existen incompatibilidades legais ou técnicas que prohiban a instalación da nova central. A proximidade de dúas instalacións destas características significará un aumento do risco socio ambiental en caso dun accidente nalgunha das dúas centrais.

martes, agosto 14, 2007

Festa da Merda Festa Nacional !!!!

Sogama procesó 55 toneladas de basura procedentes de la limpieza del parque pontés de A Fraga

En las dos últimas semanas, Sogama procesó 55 toneladas de basura procedentes del parque de A Fraga, en As Pontes, y generadas por los asistentes a las fiestas patronales del 25 de julio. Ese es el dato facilitado anteayer por la noche por la concejala de Atención Cidadá, Montserrat García, tras regresar de una intensa jornada de trabajo en A Fraga.
E moito no que pode acabar unha festa